datahistorycar.com
ระบบไฟรถยนต์

ระบบไฟรถยนต์

ระบบไฟรถยนต์ เป็นระบบที่ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ เช่น ระบบสตาร์ท ระบบจุดระเบิด ระบบไฟส่องสว่าง ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบไฟสัญญาณเตือน เป็นต้น ระบบไฟรถยนต์จะทำงานโดยอาศัยแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก และไดชาร์จเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง ไฟฟ้ารถยนต์

องค์ประกอบของระบบไฟรถยนต์

วงจรไฟฟ้ารถยนต์ ระบบไฟรถยนต์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

 • แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์เมื่อเครื่องยนต์ดับ ระบบไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น
 • ไดชาร์จ เป็นอุปกรณ์แปลงพลังงานกลจากเครื่องยนต์เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้กับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์
 • ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์
 • รีเลย์ เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ ซึ่งจะทำหน้าที่เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าตามคำสั่งจากสวิตช์
 • สายไฟ เป็นอุปกรณ์นำพากระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ประเภทของระบบไฟรถยนต์

ไฟในรถยนต์ ระบบไฟรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • ระบบไฟกระแสตรง (Direct Current, DC) เป็นระบบไฟที่ใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก และไดชาร์จเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง ระบบไฟกระแสตรงเป็นระบบไฟที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
 • ระบบไฟกระแสสลับ (Alternating Current, AC) เป็นระบบไฟที่ใช้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟ ระบบไฟกระแสสลับมักใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริด วงจรไฟหน้ารถยนต์

ระบบไฟกระแสตรง

ระบบไฟกระแสตรงเป็นระบบไฟที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ระบบไฟกระแสตรงจะทำงานโดยอาศัยแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก และไดชาร์จเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองแบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้า ระบบรถยนต์  ซึ่งจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์เมื่อเครื่องยนต์ดับ แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี ไดชาร์จ รถระบบไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์แปลงพลังงานกลจากเครื่องยนต์เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้กับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ ไดชาร์จจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี วงจรไฟรถยนต์

ระบบไฟกระแสสลับ

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟกระแสสลับมักใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริด ระบบไฟกระแสสลับจะทำงานโดยอาศัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟ ไฟหน้ารถไม่ติด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะแปลงพลังงานกลจากเครื่องยนต์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟรถยนต์มีปัญหา

ระบบไฟรถยนต์

อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟรถยนต์

ระบบไฟรถยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ดังนี้

 • ระบบสตาร์ท เป็นระบบที่ทำหน้าที่หมุนเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน
 • ระบบจุดระเบิด เป็นระบบที่จุดประกายไฟเพื่อจุดระเบิดส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ระบบไฟส่องสว่าง เป็นระบบที่ทำหน้าที่ให้แสงสว่างแก่รถยนต์
 • ระบบไฟสัญญาณเตือน เป็นระบบที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนต่างๆ เช่น สัญญาณไฟเลี้ยว สัญญาณไฟเบรก สัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นต้น
 • ระบบอื่นๆ เช่น ระบบวิทยุ ระบบเครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

การทำงานของระบบไฟรถยนต์

ระบบไฟรถยนต์จะทำงานโดยอาศัยแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก และไดชาร์จเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง ระบบไฟฟ้ารถยนต์ไม่ทํางาน

 • เมื่อเครื่องยนต์ดับ แบตเตอรี่จะเป็นแหล่งจ่ายไฟหลักให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ เช่น ระบบสตาร์ท ระบบจุดระเบิด ระบบไฟส่องสว่าง ระบบไฟสัญญาณเตือน เป็นต้น สวิทช์ไฟรถยนต์
 • เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ไดชาร์จจะทำหน้าที่แปลงพลังงานกลจากเครื่องยนต์เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้กับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์

การตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์

การตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

 • ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ควรอยู่ที่ระดับที่กำหนด
 • ตรวจสอบสายไฟ สายไฟควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตกหรือชำรุด
 • ตรวจสอบฟิวส์ ฟิวส์ควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยไหม้
 • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ควรทำงานได้ตามปกติ

หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟรถยนต์ ควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม วงจรไดชาร์ทรถยนต์

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบไฟรถยนต์

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบไฟรถยนต์ ได้แก่

 • แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี หากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย ฟิวส์ไฟหน้ารถยนต์
 • ไดชาร์จเสีย ไดชาร์จจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี หากไดชาร์จเสีย จะทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จไฟได้เต็ม และอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย
 • ฟิวส์ขาด ฟิวส์จะขาดเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หากฟิวส์ขาดบ่อยๆ อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
 • สายไฟชำรุด สายไฟอาจชำรุดได้จากการกัดกร่อนของสนิมหรือสัตว์ฟันแทะ หากสายไฟชำรุด อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบไฟรถยนต์

วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟรถยนต์

หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟรถยนต์ ควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม งานไฟฟ้ารถยนต์

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟรถยนต์

 • ควรหมั่นตรวจสอบระบบไฟรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบไฟรถยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มากเกินไปในขณะที่เครื่องยนต์ดับ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว
 • ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือชนบริเวณแบตเตอรี่หรือไดชาร์จ

การบำรุงรักษาระบบไฟรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ

จะช่วยให้ระบบไฟรถยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น การดูแลรักษาระบบไฟรถยนต์สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

 • ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ทุกๆ 2-3 เดือน ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ควรอยู่ที่ระดับที่กำหนด หากระดับน้ำกลั่นต่ำกว่าที่กำหนด ให้เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่เพิ่ม
 • ตรวจสอบสายไฟทุกๆ 6 เดือน สายไฟควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตกหรือชำรุด หากพบสายไฟชำรุด ให้รีบเปลี่ยนใหม่
 • ตรวจสอบฟิวส์ทุกๆ 1 ปี ฟิวส์ควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยไหม้ หากฟิวส์ขาดบ่อยๆ อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้รีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
 • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ควรทำงานได้ตามปกติ หากพบอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ให้รีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม

นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มากเกินไปในขณะที่เครื่องยนต์ดับ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว ฟิวส์สตาร์ทอยู่ตรงไหน

เคล็ดลับการดูแลรักษาระบบไฟรถยนต์

 • ควรใช้แบตเตอรี่ที่มีกำลังไฟเหมาะสมกับรถยนต์
 • ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ 2-3 ปี
 • ควรเปลี่ยนไดชาร์จทุกๆ 5-7 ปี
 • ควรหมั่นทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
 • ควรหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยๆ
 • ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือชนบริเวณแบตเตอรี่หรือไดชาร์จ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://datahistorycar.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ :