datahistorycar.com
ระบบไฟชาร์จ รถยนต์

ระบบไฟชาร์จรถยนต์

ระบบไฟชาร์จ รถยนต์ เป็นระบบที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ ระบบไฟชาร์จ เช่น ระบบสตาร์ท ระบบไฟหน้า ระบบเครื่องเสียง เป็นต้น โดยระบบไฟชาร์จรถยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ ดังนี้ วงจรชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์

 • ไดชาร์จ (Alternator) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไดชาร์จรถยนต์
 • เร็กกูเลเตอร์ (Regulator) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตจากไดชาร์จ ระบบไฟในรถยนต์
 • สายไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าจากไดชาร์จไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์ 

การทำงานของระบบไฟชาร์จรถยนต์

วงจรไฟรถยนต์ ไดชาร์จจะทำงานโดยอาศัยพลังงานจากเครื่องยนต์หมุนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากนั้นเร็กกูเลเตอร์จะทำหน้าที่ ไฟชาร์จ แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งจะจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ วงจรเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์

ประเภทของระบบไฟชาร์จรถยนต์

ระบบไฟชาร์จรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ หลักการชาร์จแบตเตอรี่

 • ระบบไฟชาร์จแบบไดนาโม (Dynamo) เป็นระบบไฟชาร์จแบบเก่าที่ใช้ในรถยนต์รุ่นเก่าๆ โดยไดนาโมจะทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสตรงโดยตรง การชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
 • ระบบไฟชาร์จแบบอัลเทอร์เนเตอร์ (Alternator) เป็นระบบไฟชาร์จแบบใหม่ที่ใช้ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ โดยอัลเทอร์เนเตอร์จะทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ จากนั้นเร็กกูเลเตอร์จะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ไฟในรถยนต์
ระบบไฟชาร์จ รถยนต์

ปัญหาที่พบบ่อยของระบบไฟชาร์จรถยนต์

ปัญหาที่พบบ่อยของระบบไฟชาร์จรถยนต์ ได้แก่ ชาร์จไฟ

 • ไดชาร์จเสีย สาเหตุอาจเกิดจากไดชาร์จเสื่อมสภาพ หรือสายไฟขาด
 • เร็กกูเลเตอร์เสีย สาเหตุอาจเกิดจากเร็กกูเลเตอร์เสื่อมสภาพ ไดชาร์จทําหน้าที่อะไร
 • สายไฟขาดหรือชำรุด สาเหตุอาจเกิดจากสายไฟเกิดการฉีกขาดหรือถูกกัดแทะ

วิธีตรวจเช็คระบบไฟชาร์จรถยนต์

วิธีตรวจเช็คระบบไฟชาร์จรถยนต์สามารถทำได้ดังนี้ การทํางานของไดนาโม

 1. สตาร์ทเครื่องยนต์
 2. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ โดยวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่ หากแรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 13.6 ถึง 14.6 โวลต์ แสดงว่าระบบไฟชาร์จทำงานปกติ วงจรชาร์จแบตเตอรี่
 3. ตรวจสอบกระแสไฟที่ไหลเข้าแบตเตอรี่ โดยวัดกระแสไฟที่ขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่ หากกระแสไฟอยู่ระหว่าง 3 ถึง 5 แอมป์ แสดงว่าระบบไฟชาร์จทำงานปกติ วงจรไดชาร์จ

หากตรวจเช็คแล้วพบว่าระบบไฟชาร์จมีปัญหา ควรนำรถยนต์ไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขต่อไป วงจรชาร์จโทรศัพท์ในรถยนต์

ระบบไฟชาร์จ รถยนต์

สรุป

ไดนาโมรถยนต์คือ ระบบไฟชาร์จรถยนต์เป็นระบบที่สำคัญที่ช่วยให้รถยนต์สามารถทำงานได้อย่างปกติ ไฟไม่ชาร์จเข้าแบตรถยนต์ โดยเจ้าของรถยนต์ควรหมั่นตรวจเช็คระบบไฟชาร์จรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบไฟชาร์จทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ การต่อไดชาร์จรถยนต์

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://datahistorycar.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า